วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผู้จัดทำ


นางสาวน้ำฝน เทียนทอง (ครูฝน)
E-mail : body2223@hotmail.com
กิจกรรมแนะแนว
นางสาวนฤมล ทิพย์ปัญญา (ฟิล์ม)
E-mail : f_lovely_t@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6


นางสาวชนิกานต์ วงษ์กิจ (พลอย)
E-mail : camilla_846@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เด็กชาย จักรีวัฒน์ กล่ำคลัง (เกมส์)
E-mail : game@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6


เด็กหญิง ธีร์วรา เสนชุ่ม (ฝ้าย)
E-mail : fay-cottons@hotmail.com
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

บุคลากรโครงการ SP2 กิจกรรมแนะแนว

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพิ่มพลังลูกม่วงเหลืองเข้มแข็ง

ร่วมแรงรักษาเอกลักษณ์ไทย ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

นำไทยรุ่งเรืองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

ชื่อกิจกรรมที่ดำเนินการ การจัดนิทรรศการ สืบสานภูมิปัญญานำพาอาชีพท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรม

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นชาติไทยได้อย่างดี

2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย

3. ผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ระบบโรงเรียน

4. นักเรียนมีจิตสำนึกรักในท้องถิ่น

5. นักเรียนเรียนรู้ สามารถสืบทอด และเผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้

6. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ มกราคม กุมภาพันธ์ 2553

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 3,000 บาท

ที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ/ลักษณะของกิจกรรม

ว/ด/ป

จำนวนนักเรียน

สถานที่

1

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ภูมิปัญญาและอาชีพท้องถิ่น

1. ประเภทเครื่องดื่ม

- น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ขิงผงสำเร็จรูป

มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน

2. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

- ผ้าทอ ผ้าทักจากเส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า

3. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

- เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว ต้นหยก

การทำเข็มกลัดจากอัญมณี ต้นไม้ ผลไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งประดับในบ้าน

ไม้แกะสลัก เครื่องจักรสาน ตะกร้า กระจูดสาน เสื่อกก ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา

4. ประเภทอาหาร

- การทำอาหารน้ำพริกกุ้ง ข้าวส้ม ข้าวกันจิ้น แกงหยวกขนมจีน แป่จีหรือแป่จ่อ

กระปองจ่อ ข้าวซอย

5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

- น้ำยาล้างจาน สมุนไพรไล่ยุง ยาสมุนไพร

6. หัตถกรรมพื้นบ้าน

- การทำกระทงบายศรี

- การทำหมวกจากกาบไผ่หรือใบลา(หมวกกุบ)

- การทำธูปหอม

- การประดิษฐ์ภาพด้วยอัญมณี

7.ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

- สะล้อซอซึง

- ฟ้อนเทียน

- ฟ้อนผางประทีป

- รำเคาะกะลา

- ลาวกระทบไม้

มกราคม

มัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 581 คน

4/1 จำนวน 49 คน

4/2 จำนวน 49 คน

4/3 จำนวน 49 คน

4/4 จำนวน 49 คน

4/5 จำนวน 47 คน

4/6 จำนวน 48 คน

4/7 จำนวน 49 คน

4/8 จำนวน 49 คน

4/9 จำนวน 49 คน

4/10 จำนวน 50 คน

4/11 จำนวน 47 คน

4/12 จำนวน 46 คน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

2

ประสานงานกับหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมจัดหางาน อำเภอแม่สอด

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด

ผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น

มกราคม

3

จัดนำเสนอผลงานจากการค้นคว้าในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการสาธิต ภายในบริเวณโรงเรียน

กุมภาพันธ์

4

ประเมินและสรุปงาน การดำเนินงานตามโครงการ

กุมภาพันธ์

ผลที่คาดว่าที่จะได้รับ

นักเรียนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นชาติไทย สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกรักในท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ระบบโรงเรียน นักเรียนเรียนรู้ สามารถสืบทอด และเผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจักษ์

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ ปีการศึกษา 2552

กิจกรรมปฐมนิเทศ

จักขึ้นเพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพื่อเสริมสร้างความรักในสถาบันลูกม่วงเหลือง สร้างความอบอุ่นความสามัคคีในหมู่คณะ แนะนำการปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกันในสถาบันอย่างมีความสุข สร้างความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการรู้จักพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

รูปแบบการจัดกิจกรรมใช้การเรียนรู้แบบเรียนฐาน โดยประสานความร่วมมือกับคณะครูระดับชั้นและคณะกรรมการสภานักเรียน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประทับใจ

กิจกรรมอบรมยุวชนแนะแนว (Y.C)

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้คำปรึกษาและเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

จัดขึ้นเพื่อสร้าง ยุวชนแนะแนวให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะแนวแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้อง ยุวชนแนะแนวมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน ประสานชุมชนและผู้ปกครองด้านการเยี่ยมบ้านเพื่อนนักเรียน นำข้อมูลมาประเมินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจัดสร้างเครือข่ายที่ยั้งยืนในรูปแบบของ เพื่อนใจวัยรุ่น

การดำเนินการ

ได้จัดอบรมให้ความรู้เครือข่ายยุวชนแนะแนวจำนวน 80 คน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2552 ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายในโรงเรียน ครูเพลินพิศ ศรีสุวรรณ ครูภมร อาจหาญ และ วิทยากรจากสาธารณสุข จังหวัดตาก คุณจิระเกียรติ ประสานธนกุล คุณภควัฒน์ มณีศรี ร่วมจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลจากการสำรวจ ทัศนคติ คุณค่า และศักดิ์ศรีในเรื่องเพศ นักเรียนร้อยละ 83.1 % มีทัศนคติอนุรักษ์นิยมเรื่องเพศมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา ระดับเบื้องต้นได้ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมยุวชนแนะแนว (Y.C) ตลอดปีการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กเยาวชนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดังนี้

- จัดอบรม เทคนิควิธีการการให้คำปรึกษา

- จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา เพื่อนใจวัยรุ่นณ ห้องแนะแนว เพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆโดยมียุวชนแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน

- กิจกรรม ปัญหาเด็กติดเกมส์ ในรูปแบบของการจัดบอร์ด นิทรรศการให้ความรู้แก่น้องๆ

- กิจกรรมเสียงตามสายเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพจิต ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน นำเสนอเผยแพร่ข้อมูล

- กิจกรรม Case Study ยุวชนแนะแนว ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงภายในโรงเรียนจัดการดำเนินการ กิจกรรมนี้สามารถเข้าถึงปัญหาและความรู้สึกของกลุ่มนักเรียนเหล่านั้นได้จริงๆ ตามความคิด วัยเดียวกัน ย่อมเข้าใจกันมากที่สุด ทำให้พวกเขามีกำลังใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- กิจกรรม ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนแนะแนวมีความรักใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุน ต้นไม้จากป่า อำเภอแม่สอด จำนวน 500 ต้น นำกลุ่มยุวชนแนะแนวไปปลูกป่า ณ ตำบลบ้านแม่ตาว โดยมีกำนันและชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

- กิจกรรมจิตอาสา จัดเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนแนะแนวให้มีความรักความห่วงใยแก่ผู้ดอยโอกาสเพื่อสร้างกำลังใจรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดกิจกรรมนันทนาการและแจกสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณสมาคมคนพิการ วัดหน้าด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน (Y.C) ให้แก่คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 โดยมี ครูเพลินพิศ ศรีสุวรรณ เป็นวิทยากรและนักเรียนยุวชนแนะแนวร่วมเป็นผู้ช่วย วิทยากรจัดกิจกรรมการอบรม

การบริหารงาน


การบริหารงานแนะแนวอาศัยหลักการที่ว่า ครูทุกคนมีบทบาทหน้าที่เป็นครูแนะแนว ดังนั้นการบริหารงานที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียนโดยมีครูทุกคนรับผิดชอบ

คณะกรรมการแนะแนวของโรงเรียน ได้ดำเนินการในรูปแบบดังนี้ ดำเนินการโดยยึดขอบข่ายการบริการงานแนะแนว (5 บริการ) เป็นหลัก (ดังแผนภูมิ และคุณสมบัติของครู)

บทบาทหน้าที่

บทบาทโดยทั่วไปของบุคลากร

1. ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องงานแนะแนว

2. กำหนดสิ่งที่ต้องการจะพัฒนา โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลหลายด้าน และกำหนดเป็นรายการพร้อมตัวบ่งชี้

3. ร่วมกันดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนให้ไปถึงจุดที่ต้องการจะพัฒนา

4. ติดตามผลการดำเนินงานตามรายการ

5. พัฒนางานโดยนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณา

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายให้คำปรึกษา

1. ศึกษาและเทคนิควิธีการให้คำปรึกษา

2. นำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือต่างๆ มาพิจารณา ให้คำปรึกษา

3. ให้คำปรึกษาทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

4. ติดตามผลนักเรียนหลังจากให้คำปรึกษา

5. นำปัญหาที่ซับซ้อนของนักเรียนเข้าร่วมประชุมรายกรณี

(CASE CONFERENCE) เพื่อช่วยเหลือ

6. จัดส่งนักเรียนที่ควรให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ

7. ให้บริการแก่ผู้ปกครองที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน

8. ติดตามและประเมินผลการบริการให้คำปรึกษา

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายจัดวางตัวบุคคล

1. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในเป้าหมายแผนการ เตรียมในการ

ตัดสินใจดำเนินการ

2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเลือกกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

3. ติดต่อประสานงานและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา จัดหางานให้นักเรียนทำ และนักเรียนฝึกงาน

4. จัดโครงการพิเศษเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น จัดอาหารกลางวัน การจัดสวัสดิการแก่นักเรียนในการเดินทางไป-กลับ การจัดชุมนุมส่งเสริมบุคลิกภาพ ฯลฯ

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำทำเนียบของแหล่งให้บริการทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

6. ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการฝ่ายติดตามผลและประเมินผล

1. ติดตามผลนักเรียนที่กำลังเรียน และนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว

2. กำหนดเกณฑ์ของงานแต่ละบริการ เพื่อตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี

ขอบข่ายงานแนะแนว

1. วางแผนงานร่วมกับคณะอนุกรรมการแนะแนว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

2. ดำเนินการบริการ รวบรวม และศึกษาข้อมูลนักเรียน

3. ให้บริการสนเทศแก่นักเรียน

4. บริการให้คำปรึกษา หารือนักเรียน ทั้งด้านส่วนตัวและเป็นกลุ่ม

5. ประสานงานกับฝ่ายปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน ในการแก้ปัญหานักเรียนเป็นการส่วนตัว และช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมแก่กรณี

6. พิจารณานักเรียนที่ขาดแคลน

7. สอน และอบรมนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

8. จัดนิทรรศการ แนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ

9. จัดดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้านทุนการศึกษาของโรงเรียน

10. ติดตาม ประเมินผล และวิจัยการดำเนินงานแนะแนว

11. เป็นหน่วยบริการแนะแนว ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

12. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา

13. วางแผน / โครงการ ปฏิบัติงานแนะแนวร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการรวมทั้งจัดเป็นรูปเล่มทุกสิ้นภาคเรียน เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

14. บริการรวบรวม และศึกษาข้อมูลนักเรียน โดยการสร้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งด้านประวัติส่วนตัว และครอบครัว ผลการเรียนและอื่นๆ วิเคราะห์และวิจัย

15. บริการสนเทศ โดยติดต่อข้อมูลเกี่ยวของกับการศึกษา อาชีพ ที่นักเรียนควรทราบจากหน่วยงานต่างๆ จัดทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแนะแนวเพื่อเผยแพร่ เสนอความรู้และข้อมูลต่างๆที่นักเรียนควรทราบ ทั้งแผนภาพ วิดิทัศน์ วิดีโอ เทป ภาพถ่าย แผ่นโฆษณา เว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ใช้สื่อที่ทันสมัยกระจายเสียง

16. แนะแนวทางนักเรียน ในการเลือกแผนเรียน และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ในการจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน เป็นกรรมการในการตรวจคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17. เป็นกรรมการ และเลขานุการในการดำเนินงาน จัดหาทุนให้นักเรียน จัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ และจัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดปัจฉิมนิเทศให้สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

18. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในทุกด้าน ทั้งส่วนตัว เป็นกลุ่ม ติดตามผลนักเรียนหลังจากให้คำปรึกษา ติดตามผลการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว

19. บริการจัดวางตัวบุคคล โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการฝึกงานอาชีพให้นักเรียน และประสานงานกับฝ่ายบริการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รายได้ระหว่างเรียน

20. จัดโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนซึ่งไม่ขัดกับนโยบายของโรงเรียน และไม่เกิดผลเสียหายต่อการเรียน การสอนปกติ

21. จัดแนะแนวสัญจรแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่บริการในด้านข้อมูลต่างๆประสานกับฝ่ายวิชาการในการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่และให้โควตานักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

22. จัดกัลยาณมิตรแนะแนว สำหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนต่างๆในอำเภอแม่สอด

23. บริการติดตามผลประเมินผล และวิจัยผลการดำเนินงานแนะแนว

24. จัดค่ายอบรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียนการเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน

 
Copyright 2009 EDUCATION. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree